ReadyPlanet.com
dot dot
bulletHome
dot
Group Menu
dot
bulletบริการของเรา
bulletสนทนาภาษาดนตรี
bulletสินค้าของเรา
bulletนานาสาระ
dot
Newsletter

dot
bulletgoogle.com
bulletpantip.com
bulletMahidol University
bulletวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
bulletintranet.sasin.edu/thaimusicclub
bullethttps://www.facebook.com/smusichome
วงดนตรีลูกทุ่ง เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี ลุยยุโรป

 

โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย กรุงเทพฯ – เยอรมนี
16 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2553
 
รายชื่อคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จันทบุรี
 
1.             นายศิริพงศ์ พงษ์ดี            ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้อำนวยการฝึกซ้อม
2.             นางนงนภัส พงษ์ดี            ผู้ควบคุมทีม
3.             นายชาญชัย ประดิษฐศิลป์   ซาวด์ดนตรี
4.             มล.วิสุทธิพงษ์ วิไลวงศ์      ผู้ฝึกสอน
5.             นางสาวสุนันทา โภชเจริญ   ผู้ฝึกสอน
6.             นางอัษฎา จรัลชล             ผู้ฝึกสอน
7.             นายกฤตธัช โยมญาติ         บันทึกภาพ
8.             นางสาวจุฑามาศ วรอุไร      นักแสดง
9.             นายศุภฤกษ์ ศรีสุข             นักแสดง
10.      เด็กหญิงสิรินาถ ปินะกาพัง     นักแสดง
11.      นายจินดา รุ่งรังสี                 นักแสดง
12.      นายอัครเรศ ตองอ่อน           นักแสดง              
13.      เด็กหญิงปาริชาต วงษ์สา       นักแสดง
14.      นายอนุชา ทาจะปุ                นักแสดง
15.      นางสาวพรทิพย์ บำรุงชีพ       นักแสดง
16.      นางสาวภุมริน ศรีคงรักษ์        นักแสดง
17.      นางสาวทัศนีย์ พิชหอม          นักแสดง
18.      นางสาวนิลาวรรณ นามสม      นักแสดง
19.      นายสมชาย เอี่ยมบางยุง        ผู้ประสานงาน
รายการแสดง
การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง
การแสดงดนตรีไทย
การแสดงนาฏศิลป์ไทย 5 ชุด
การแสดงกระบี่กระบอง
การแสดงคาบาเร่ต์
 
 
 
กำหนดการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย กรุงเทพ - เยอรมนี
 
16       เมษายน 2553    จากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี
17       เมษายน 2553    งานสงกรานต์ สมาคมศิลปะและวัฒนธรรมสยาม เมืองเมียริ่ง
18       เมษายน 2553    งานสงกรานต์ วัดไทย    Vienna  ออสเตรีย
19-23  เมษายน 2553    ทัศนศึกษา มิวนิค ซาลบร์วก และปราสาทน็อยชวันสไตล
24-25  เมษายน 2553    งานสงกรานต์ วัดไทยมิวนิค
26-30  เมษายน 2553    ทัศนศึกษา เมืองปราก
1-2     พฤษภาคม 2553  งานสงกรานต์ วัดไทยโลซานน์สวิสเซอร์แลนด์
3-7     พฤษภาคม 2553  ทัศนศึกษา เมืองโลซานน์
8        พฤษภาคม 2553  งานสงกรานต์ วัดไทยมิวนิค รวมนักร้องจากแกรมมี่
9-11   พฤษภาคม 2553  ทัศนศึกษาเมือง Munich
12      พฤษภาคม 2553  ออกเดินทางจากสนามบินเมืองมิวนิค
13      พฤษภาคม 2553  เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
 

หมายเหตุ : รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ข่าวความเคลื่อนไหว

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย 2558
อัพเดทนักเรียนที่บ้านดนตรี article
ครูธัสเดินทางไปศึกษาต่อปริญาเอก ณ ประเทศเยอรมันนี article
ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุง และ ดร.มนัส แก้วบูชา ไปศึกษาต่อที่ ม.มาตินลูเทอ เยอรมนี
the festival "Musics of the World" on November 8
ซัมเมอร์ที่ฮังการีของ สุเมธัส
การสัมมนา นำเสนอผลงานวิจัย องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ
งานประชุมขิมโลก article
โครงการประกวดเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯบ้านดนตรีครูสมชาย 929/12 k akachai Rd., mahachai muang ,samutsakhon 74000. TEL.081-3330147 Copyright © 2015 All Rights Reserved.