ReadyPlanet.com
dot dot
bulletHome
dot
Group Menu
dot
bulletบริการของเรา
bulletสนทนาภาษาดนตรี
bulletสินค้าของเรา
bulletนานาสาระ
dot
Newsletter

dot
bulletgoogle.com
bulletpantip.com
bulletMahidol University
bulletวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
bulletintranet.sasin.edu/thaimusicclub
bullethttps://www.facebook.com/smusichome
การสัมมนาการศึกษาดนตรีระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย article

โครงการสัมมนาการศึกษาดนตรีระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คณะกรรมการดำเนินงาน

            ดร.ถนอม  อินทรกำเนิด                    ที่ปรึกษาโครงการ

            ดร.จิรเดช  เสตะพันธ์                       ที่ปรึกษาโครงการ       

            รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  เจริญสุข    ที่ปรึกษาโครงการ       

            นายศักดิ์ชัย  หิรัญรักษ์                     ประธานดำเนินการ

          นายอนรรฆ  จรัณยานนท์                 รองประธานดำเนินการ

            นายมนัส  แก้วบูชา                          กรรมการ

            นายกิจชัย ส่องเนตร                        กรรมการ

            นายสมชาย  เอี่ยมบางยุง                  กรรมการ

            นางสาวจันทนา  คชประเสริฐ             กรรมการ

            นางสาวนันธิดา  จันทรางศุ                กรรมการและเลขานุการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.   เพื่อสำรวจศักยภาพและข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาของไทย ที่จัดการเรียนการสอนวิชาเอกดนตรี ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในด้านต่างๆ  ได้แก่ ด้านบุคลากร, ด้านหลักสูตร, ด้านนักศึกษา, ด้านวัสดุครุภัณฑ์, ด้านงบประมาณ, ด้านกิจกรรม, ด้านอาคารสถานที่

๒.  เพื่อสำรวจและรวบรวมปัญหาต่างๆ รวมทั้งภาวะะคุกคามในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการ งบประมาณ บุคลากร หรือปัญหาทางวิชาการของการจัดการศึกษาดนตรีในระดับอุดมศึกษา

๓.  เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ การสร้างปรัชญาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติ ที่เกิดขึ้นของแต่ละสถาบัน ของการจัดการศึกษาดนตรีในระดับอุดมศึกษา

๔.  เพื่อสำรวจจุดแข็ง จุดอ่อน และแสวงหาโอกาสทิศทางที่จะเป็นไปได้ ในการนำการศึกษาดนตรีในระดับอุดมศึกษาสู่อนาคตต่อไป

หลักการและเหตุผล

                โครงการสัมมนาการศึกษาดนตรีระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย  เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาดนตรีศึกษาขั้นสูง ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก แขนงวิชาดนตรีศึกษา เพื่อสำรวจศักยภาพและข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาของไทย ที่จัดการเรียนการสอนวิชาเอกดนตรี ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในด้านต่างๆ  ได้แก่ ด้านบุคลากร, ด้านหลักสูตร, ด้านนักศึกษา, ด้านวัสดุครุภัณฑ์, ด้านงบประมาณ, ด้านกิจกรรม, ด้านอาคารสถานที่ และเพื่อสำรวจและรวบรวมปัญหาต่างๆ รวมทั้งภาวะคุกคามในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการ งบประมาณ บุคลากร หรือปัญหาทางวิชาการของการจัดการศึกษาดนตรีในระดับอุดมศึกษา

          อีกทั้งเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ การสร้างปรัชญาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติ ที่เกิดขึ้นของแต่ละสถาบัน ของการจัดการศึกษาดนตรีในระดับอุดมศึกษา และเพื่อสำรวจจุดแข็ง จุดอ่อน และแสวงหาโอกาสทิศทางที่จะเป็นไปได้ ในการนำการศึกษาดนตรีในระดับอุดมศึกษาสู่อนาคตต่อไป

 

วิธีการดำเนินโครงการ

         ๑.   กำหนดการจัดสัมมนาในวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ ณ อาคารภูมิพลสังคีตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

๒.  กำหนดส่งแบบสำรวจข้อมูล “การศึกษาดนตรีระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย” เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

๓.  สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่ส่งคืนแบบสำรวจและตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ เพื่อทางโครงการจะได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น  ในการกำหนดหัวข้อในการสัมมนา

๔.  แต่ละสถาบันส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา โดยแต่ละสถาบันนำเสนอข้อมูลของหน่วยงานของท่าน ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทน ในการเข้าร่วมสัมมนาและการจัดทำเอกสาร ท่านละ  ๔,๐๐๐ บาท (แต่ละสถาบันส่งตัวแทน สถาบันละ ๑ ท่าน)

๕.  นำข้อมูลจากการสัมมนาไปรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการสัมมนา และจัดพิมพ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาดนตรีต่อไป

๖.      ผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ  ๑๐๐ คน
นานาสาระ

ขิมไทย : ขิมโลก
เขียนโน้ตดนตรีไทย ด้วยโปรแกรม Exel
วิธีการผูกสายขิม article
นัยสำคัญของเพลงพิธีกรรม
ดนตรีในงานประเพณีปอยหลวงที่วัดสันดอนมูล เชียงใหม่
ดนตรีชนเผ่าที่เซกอง ประเทศลาว
เพลงพื้นบ้านบางเลน นครปฐม : พ่อเฒ่าบุญช่วง ศรีรางวัล
ทฤษฎีความสอดคล้องกับการวิจัยขั้นสูง
นัยดนตรีสร้างส่วนสัมพันธ์ของจิตให้สัมบูรณ์
คุณค่าสุนทรียรส และสัจจศิลป์ที่ปรากฏในบทเพลง
ศิลปินบรรเลงเพลงไพเราะยิ่ง
ภวารมณียะ ที่อยู่ในทำนองเพลง
ทฤษฎี 5 เกลียวรู้ : แนวการวิจัยภาคสนาม
บรรเลงเพลงพิธีกรรม
การวิวัฒนาการของกีตาร์คลาสสิก
การเล่นเพลงบรรเลงประโคม
ดนตรีบวงสรวงเทพารักษ์ : เจ้าพ่อขุนทุ่ง
ราชทินนามของนักดนตรีไทย
ภูมิบ้านภูมิเมืองกับการปกป้องมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ISMI : การประชุมดนตรีศึกษานานาชาติ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
โครงการภูมิบ้านภูมิเมือง article
การศึกษาดนตรีไทย article
การถ่ายทอดดนตรีในสถานศึกษา articleบ้านดนตรีครูสมชาย 929/12 k akachai Rd., mahachai muang ,samutsakhon 74000. TEL.081-3330147 Copyright © 2015 All Rights Reserved.